Orakel
Adres
Veldenstraat 14,
2470, Retie,
Belgium

(KBO) BE 0456.887.123
Telefoonnr
+32 (0) 14 38 80 80

Algemene Voorwaarden

• Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

• Ons aanbod is steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij het begin van uitvoering.

• In België zijn onze prijzen, behoudens strijdige vermelding exclusief B.T.W. en exclusief verzendingskosten. Wij hebben het recht onze prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van onze kostprijs.

• Onze facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar uiterlijk 30 dagen na uitgiftedatum. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 EUR. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest voor gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

• De geleverde goederen blijven eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen. Bij niet-betaling kunnen wij tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving acht dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, onverminderd het recht om terugbetaling van de gedane kosten en vergoeding van de geleden schade te eisen.

• Het vermelden van leveringstermijnen houdt van onzentwege geen enkele garantie in. Een vertraging kan in geen geval tot de betaling van schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven.

• Om geldig te zijn dienen klachten bij ons bij aangetekende brief toe te komen (a) in geval van een klacht wegens niet-conformiteit, acht dagen na levering van de goederen en (b) in geval van verborgen gebreken, acht dagen na de ontdekking van dit gebrek en ten laatste 6 maanden na de levering.

• Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
• Geen enkel product mag worden teruggestuurd, zonder ons voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord.
• Onze waarborg beperkt zich in ieder geval tot vervanging van de zaak en, indien dit niet mogelijk is, tot teruggave van de prijs.

• Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding.

• Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout behoren.

|

Deze website maakt gebruik van cookies om de beste online ervaring te garanderen. Meer info Akkoord